El març de l’any 1948 s’editaven els primers Quaderns del CECB. Era un publicació, en format de “Annals”, on els prohoms del moment, tant en l’àmbit científic com en l’humanístic plasmaven les seves investigacions.

Des de llavors i fins al dia d’avui, han estat 38 el números d’aquesta col·lecció que han vist la llum, tot i que, amb el pas dels anys, han deixat el format d’annals miscel·lanis per convertir-se en quaderns monogràfics. També s’ha de destacar la monumental obra de Mossèn Constans, el Diplomatari, que en sis volums, aplega tots els documents que, sobre la comarca, l’il·lustre banyolí va recollir al llarg de la seva vida.

Però no tot s’acaba aquí, sinó que també s’han editat monografies, coedicions, fulletons, separates… etc. fins a arribar a conformar un fons de més d’una seixantena de publicacions.

Quaderns

El mes de març de l’any 1948 veien la llum els primers Cuadernos del CECB. Era aquesta, una publicació en format d’annals on els escriptors i investigadors de l’època, – i que en la majoria de les vegades formaven part de les diferents seccions que conformaven el centre: prehistòria, etnologia, edat mitjana, hidrogeologia, etc. – apropaven, al públic en general, les seves investigacions sobre la comarca.

Si ve els primers estaven escrits en castellà, una imposició del regim d’aquells anys, a partir del 1980, ja adoptà el nom actual de Quaderns, tot i que mantenint el format d’annals fins el número 17 (1996), tret d’un parell d’excepcions, com foren els dos volums dedicats a Josep Maria Corominas (1985) i el dedicat a Pere Alsius (1986-1987) que es varen convertir en una mena de monografia sobre l’àmbit d’investigació dels dos homenatjats.

A partir del número 17, es va produir un canvi en l’orientació d’aquests quaderns i es convertiren en temàtics, ja sigui d’un tema concret, ja sigui com a resultat de la publicació de les ponències que conformen els Col·loquis de Tardor.


Butlletí
Diplomatari

Entre els anys 1985 i 1993 veié la llum aquesta col·lecció de sis volums, que recollia bona part de la recerca que Mossèn Lluís G. Constans va fer sobre documents relacionats principalment amb Banyoles.

És una obra de gran valor documental, ja que aplega més de 2000 diplomes, datats entre l’any 822 i el 1939.

Monografies

Durant els primers any del Quaderns, aquest s’editaren en format d’annals, de manera que per tal de cobrir les necessitats d’un altre tipus de publicació, que per la seva extensió no tenia cabuda dins dels format d’annals, a partir de 1972 es publicaren un seguit de monografies, que abraçaven un gran nombre de temàtiques.

Recerca

Tal com es formula en els nostres estatuts, la primera de les finalitats del Centre d’Estudis és “l’estudi, promoció i difusió de l’art, l’arqueologia, la geografia, l’etnologia, la història, la geologia i qualsevol altra matèria i disciplina“. I els estatuts continuen dient que per dur a terme aquesta finalitat, “el Centre es compromet a fomentar i coordinar la realització d’estudis, cursets, conferències, publicacions i qualsevol altra activitat“.

Per tant, aprofitarem aquest espai que és la nostra pàgina web per fer difusió de treballs de recerca realitzats per investigadors que creiem puguin ser d’interès pels nostres socis i així posar-los a la seva disposició per consultar-los sempre que vulguin.

Altres

Sota aquest paràgraf s’agrupen tot un seguit de publicacions que s’han editat al llarg d’aquests anys però que no entrarien dins de cap de les categories anteriors.

Ajuda publicacions

El Centre d’Estudis Comarcals no té com a un dels seus objectius donar ajudes per a la publicació de llibres. Excepcionalment, si considera que una contribució econòmica pot ser un incentiu i una ajuda perquè un autor o autora pugui publicar la seva obra, la Junta valorarà d’aportar-la d’acord amb els criteris següents.