Una de les finalitats del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles és estudiar i donar a conèixer el patrimoni cultural de la comarca, en tots els seus aspectes (arqueològic, històric, arquitectònic, artístic, paisatgístic, etc.) i vetllar per la seva conservació. Mantenint i actualitzant aquesta voluntat, el 3 de juny de 2022 es va constituir la Secció de Patrimoni del CECB.

La llei 9/1993 del 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català estableix que els béns més rellevants del patrimoni cultural siguin declarats Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN). Un cop aprovat per la Generalitat, els edificis declarats BCIN tenen la màxima protecció legal, ja que qualsevol intervenció que s’hi pugui fer ha de tenir l’aprovació de la Generalitat.

Els béns que no assoleixin la categoria de BCIN poden ser declarats Béns Culturals d’Interès Local (BCIL), segons decisió de cada Ajuntament. En aquest cas, qualsevol intervenció que s’hi faci requereix una autorització especial.

A més, existeixen catàlegs o llistes d’edificis i elements arquitectònics a protegir, que consten en el Pla General d’Ordenació Urbanística (POUM) de cada municipi.

De tota manera, la inclusió d’un edifici en aquests inventaris no sempre és cap garantia de protecció efectiva. Per tant, cal conèixer aquesta riquesa patrimonial de la comarca i vetllar per la seva salvaguarda.