El dissabte 27, el biòleg, divulgador de geologia i coordinador del curs, Salvador Sarquella, va impartir la conferència “Introducció a la Paleontologia. El registre fòssil” i el diumenge dia 28 es va visitar el fons paleontològic del Museu Darder i del Museu Arqueològic.

A l´inici de la conferència, s´exposà el programa del curs per il.lustrar el seu disseny a partir de les activitats fetes i de les que continuaran, i així situar-hi la que s´anava a impartir.

A la primera conferència, “POSSIBLES ORIGENS DE LA VIDA A LA TERRA … I MÉS ENLLÀ”, s´explicà els possibles orígens de la vida i la cronologia actual dels fòssils més antics (3.770 m.a.). A la segona conferència, “LA DRAGA . PALEOAMBIENT I EXPLOTACIÓ DE RECURSOS LÍTICS”, es situà i s´explicà, entre d´altres aspectes, les cronologies del jaciment (5.300-4.000 anys a.C) i es justificà que les restes obtingudes no es poden considerar fòssils.

Per això, en el programa del curs, es va considerar que la tercera conferència havia de tractar sobre el concepte de fòssil, la fossilització i presentar la Paleontologia com a Ciència independent de la Biologia i de la Geologia. En les properes conferències s´explicarà la Paleontologia dels Foraminífers, dels Rèptils, dels Mamífers i la Paleontologia i Evolució humanes.

La conferència va tenir dues parts: la Paleontologia i el Fòssil.

A. La Paleontologia

1. Concepte i bases: es definí la Paleontologia i s´exposaren les seves bases biològiques i històriques, destacant que la seva dimensió temporal ha fet possible que la vida sigui contemplada dinàmicament, com un procés històric, i que en puguem establir les diverses etapes del desenvolupament i situar en el temps les vicissituds que han tingut lloc durant els milions d´anys en què els éssers vius han anat evolucionat.

2. Objectius: s´explicaren els objectius generals, immediats, mediats i aplicats i s´il.lustraren en imatges els objectius aplicats.

3. Límits: després de comentar els límits que té aquesta ciència, es destacà que el registre fòssil té la seva pròpia dinàmica i no es pot llegir com una imatge directa dels organismes del passat que el van produir i que la representativitat del registre fòssil per respondre a les exigències de la vida del passat és reduïda.

4. Mètodes: es varen explicar els mètodes que s´utilitzen per aconseguir els diferents objectius.

5. Fons d´informació: després de citar les diferents fonts d´informació, es justificà que són problemàtiques pels tipus d´objectius de la Paleontologia.

6. La Paleontologia com a ciència: es justificà que és una ciència independent, relacionada amb altres ciències, especialment amb la Biologia i Geologia, amb els seus principis i lleis, que es varen enumerar i explicar.

7. Branques de la Paleontologia: es detallaren les branques de la Paleontologia General i de la Paleontologia Descriptiva, amb els seus corresponents objectius.

8. Interès i Aplicacions en els àmbits de les Ciències de la Vida i en les Ciències de la Terra.

9. Història de la Paleontologia des de la valoració màgica dels fòssils en els temps prehistòrics fins al segle XX. Es dedicà un apartat a la Història de la Paleontologia catalana.

B.  El fòssil

1. Concepte: es definí el fòssil en sentit ampli i s´il.lustrà amb imatges tots els elements que es consideren fòssils.

2. El concepte d´espècie en Paleontologia: es definí morfologicament i biològicament Espècie, Especiació, Sistemàtica, Classificació i Taxonomia i s´analitzà com aquests s´apliquen als fòssils. També s´explicaren els conceptes d´holotip, neotip, iconotip i icnotip, entre d´altres.

3. Tafonomia: es varen desenvolupar les bases de la Tafonomia i es destacà que els fòssils tenen diferent naturalesa que els organismes del passat i per això el registre fòssil té existència pròpia i no és una resta esbiaixada de la Biosfera extingida , ja que no forma part d´ella. No s´ha d´interpretar-lo com una Biosfera residual, resultat de la descomposició i destrucció parcial d´organismes, sinó com un sistema propi capaç de créixer, d´evolucionar i d´interaccionar amb la Biosfera i Litosfera.

4. La fossilització: s´explicà aquest procés, i els seus medis i mecanismes.També es varen comparar les abundàncies relatives del registre fòssil i de les espècies actuals.

5. Les extincions del registre fòssil: es va comentar el concepte d´extinció, els diferents tipus, les seves causes i es situaren 9 extincions en l´escala cronològica. S´explicà amb detall les del Permo-Triàsic i del Cretàcic superior.

La conferència va ser una bona introducció teòrica per poder realitzar la visita pràctica al fons paleontològic del Museu Darder i del Museu Arqueològic de Banyoles de l´endemà, i rebé forts aplaudiments de la cinquantena d´assistents.