El dissabte 15 de desembre, el doctor Josep Mª Mata Perelló, geòleg, especialista en Mineralogia, professor i entusiasta divulgador, ens oferí la 2ª conferència de l´actual curs de “Recursos, Riscos, Impactes i Gestió”, titulada “Minerals, Roques, Recursos Geominers i Patrimoni (Patrimoni miner del nordest d´Ibèria : Catalunya)”.

Els continguts de la seva intervenció van ser :

 1. Els materials geològics. Presentà la classificació i la descripció de les diferents classes.

 2. Els materials geològics industrials. En aquest grup inclou els tipus matèries primeres industrials d´origen geològic : sòlides cristal.lines, sòlides vítries, les líquides (aigua, mercuri natiu i petrolis) i les gasoses (aigua i gas natural).

 3. L´explotabilitat dels materials geològics. Definí mineria i considerà que és millor parlar de aprofitament de recursos geològics que d´explotació d´aquests. Tot i que les activitats mineres no deixen de ser una agressió al medi natural, i posteriorment al medi ambient, reflexionà sobre si seria possible la nostra societat sense les activitats mineres.

 4. Com ha de ser la mineria? Sempre ha de ser sostenible amb el medis natural, el medi ambient i i el medi social. Comentà les accions de restauració de les explotacions i valorà els diferents tipus.

 5. Com es fan les activitats mineres? Ens explicà els diferents tipus: subterrània, a cel obert, per perforació, per evaporació i per reciclatge dels residus. Valorà molt positivament l´aprofitament dels residus miners.

 6. Les activitats mineres a Catalunya. A Catalunya hi ha un extraordinari potencial miner però en el passat ha estat molt més gran. Actualment destaca la mineria no metàl.lica i la relacionada amb les aigües minerals. Analitzà tripijocs que fan empreses mineres sobre les seves activitats.

 7. El Patrimoni miner. Ens digué : “El Patrimoni miner és el llegat que ens ha quedat de les antigues explotacions mineres, sempre que aquesta herència tingui una singularitat adequada. No cal oblidar que sempre, en tot moment, el principal patrimoni és l´humà, és a dir la gent i la seva història”.

 8. El Patrimoni miner del NE peninsular d´Ibèria: Catalunya. Presentà els diferents tipus de mineria amb magnífiques il.lustracions de cada tipus.

 • Mineria dels metalls I: ferro, ferrosos, ferroaleacions i de transició

 • Mineria dels metalls II: plom, zinc, coure, mercuri i estany

 • Mineria dels metalls anfòters: antimoni i arsènic

 • Mineria dels metalls lleugers: alumini, sodi, potassi, calci, bari i magnesi

 • Mineria dels materials energètics: urani, carbó i petroli

 • Mineria de l´aigua: els balnearis i la mineria termal i pous i mines d´aigua

 • Mineria de les roques industrials i de la construcció: calcàries, pissarres, ofites, granits, argiles, guixos i àrids. Afegí explicacions i il.lustracions dels forns de calç, fàbriques de ciment, forns de guix, forns de vidre i teuleria.

La conferència va ser seguida amb molta atenció per part dels asssitents, seguida d´un interessant col.loqui final. Va quedar ben palesa l´erudició en Mineralogia, inquietud divulgadora i coneixement apamat del territori del professor Josep Mª Mata Perelló. Agraïm moltíssim la seva participació en aquest curs.