Sessió dedicada a la Hidrosfera, a l’aigua del planeta. L’aigua superficial, que és la que ens interessa, és només el 0,17% de l’aigua total. El temps de residència de l’aigua en un riu, o sigui, el temps mitjà que una gota d’aigua roman en el riu, abans de passar a un altre medi, és de 13 dies. A l’atmosfera és de 10 dies i a l’oceà de 36.000 anys.

Situant-nos a la Conca Hidrogràfica de Banyoles, Salvador Sarquella ens introdueix en el cicle de l’aigua: la precipitació és compensada per l’evapotranspiració, l’escorriment superficial i la infiltració. Segons la porositat i permeabilitat de les roques que formen el sòl, l’aigua pot circular i sortir cap a una altra conca o quedar-se en forma de reserves superficials o subterrànies. Quan l’aigua s’infiltra a través d’una roca porosa permeable, que té per sota un nivell impermeable, es forma un aqüífer. Els aqüífers es poden descarregar a través de rius, fonts o pous. Quan la descàrrega d’un aqüífer no es compensada per la precipitació, es pot produir intrusió d’aigües properes. Això pot ser un problema en aqüífers situats a prop de la costa, en els que pot haver intrusió salina, amb pèrdua de la qualitat de l’aqüífer.

Un altre aspecte molt important de l’acció de l’aigua és el modelat càrstic, que es produeix, per exemple, per la dissolució per part de les aigües subterrànies dels materials del subsòl, sobretot les roques calcàries i els guixos. El modelat exterior pot donar lloc a rasclers (superfícies profundament erosionades), o depressions anomenades dolines o pòlies. A l’interior de la terra es poden formar avencs, cavitats, estalagtites, estalagmites o columnes.

Al final de la sessió, Salvador Sarquella va detallar les diferents parades que es farien a la sortida de camp del dia següent, ressaltant els aspectes d’interès de cadascuna.

Diumenge 22: sortint a les 8h de Banyoles, ens vam aturar a Rocacorba, El Roure Gros, Font i Salt d’en Vila, estanyol Alt de l’Estanyell, Les Estunes, Salt Dalmau i el Puig de Sant Martirià. Vam poder veure les diferents capes, de gresos i conglomerats principalment, vam imaginar com l’aigua ha anat conformant el paisatge de la nostra comarca al llarg de milers d’anys i fins i tot vam aprendre a detectar la falla Celrà – Camós per la diferent coloració de les terres, baixant el Puig de Sant Martirià.

Una vegada més, una molt interessant doble sessió de geologia, teòrica i pràctica, centrada aquesta vegada en la nostra comarca i de la mà experta d’en Salvador Sarquella.