El dia 25 de febrer es va realizar la quarta activitat del curs de Patrimoni Geològic que va consistir en la conferència “ELS FONS MARINS DE CATALUNYA. Un recorregut pel paisatge submarí català” impartida per la Doctora Anna Sànchez Vidal.

Des del començament del curs hem fet molts recorreguts per paisatges continentals catalans i per això ha estat molt oportuna aquesta conferència sobre el paisatge submarí català que ens ha permès fer-hi una “passejada”.

L´Anna és una banyolina involucrada en activitats culturals de la nostra ciutat i professionalment és professora i investigadora de la Universitat de Barcelona, Facultat de Ciències de la Terra, Departament de Dinàmica de la Terra i de l´Oceà. Actualment imparteix el Màster de “Ciències del Mar.Oceanografia i Gestió del medi marí” i Graus de “Geologia, Ciències Ambientals i Ciències del Mar”. Ha dirigit i dirigeix tesis doctorals, ha fet estades d´investigació als Estats Units, Canadà, França i Anglaterra, ha participat en 25 projectes d´investigació catalans, espanyols i internacionals, té més de 50 publicacions en revistes internacionals, ha participat en més de 100 conferències i ponències i en 44 campanyes oceanogràfiques al Mediterrani, Atlàntic, Pacífic, Àrtic i Antàrtida (en cinc d´elles, cap de l´expedició). Les seves línies d´investigació actuals són la caracterització i quantificació dels fluxos de massa (incloent contaminants i deixalles) i d´energia en ambients marins i els condicionants naturals dels ecosistemes marins, així com l´impacte de les activitats antropogèniques i el canvi climàtic sobre aquests ecosistemes.

En la conferència ens ha explicat :

1. Cartografia submarina

Ha comparat la informació cartogràfica que és té del planeta Mart i del fons marí de la Terra, molt més detallada en el primer que en el terrestre.

Ens ha explicat les diferents tècniques per conèixer el fons marí, tant català com mundial, i la quantitat de superfície cartografiada (només un 5%). La cartografia submarina del mar Catalanobalear és una de les zones més conegudes des de 1995 (72% cartografiat)

Fa una descripció del relleu submarí i el compara amb el continental (ambdós molt similars). Explica amb molt de detall morfologia dels canyons, pràcticament desconeguts fins al moment. Ens comenta la seva participació en l´equip que ha redactat les pàgines de la Història Natural dels Països Catalans sobre el relleu submarí català.

2. Processos de transport i modelat del relleu submarí

Ens explica com s´han format i evolucionat les formes submarines, sobretot a partir de fa uns 6 milions d´anys quan la Mediterrània va sofrir una important dessecació.

Com a descobriment científic del seu equip destaca les “cascades d’aigua” dins de l´aigua i la seva caracterització, que sorprèn pel volum d’aigua que es desplaça. Detalla els efectes col.laterals d’aquests moviments en dos exemples: l’evolució de les poblacions de gambes (Aristeus antennatus) i de les deixalles que arriben a les zones submarines.

Relaciona els efectes (geològics, geogràfics i biològics) de les llevantades sobre les superfícies submergides.

3. L´empremta de l´home en el relleu submarí

Amb aquest apartat acaba la conferència i ens explica els efectes de la pesca d’arrossegament sobre el fons marí i fa analogies amb el llaurat agrícola.

Les seves últimes paraules han estat : el que no coneixíem i el que hem après, que ens confirmem la seva vàlua com a gran científica.

Ens ha descobert un món totalment desconegut, i molt proper, d’una manera molt clara i amena. El públic assistent (més de 40 persones) ha correspost amb forts aplaudiments seguits d’unes quantes preguntes.