El dissabte 6 d’abril, Carles Feo Quer, biòleg i tècnic de la secció de Biodiversitat i Medi Natural dels Serveis Territorials de Girona (Departament de Territori i Sostenibilitat), ens oferí la 7ª i última conferència de l´actual curs que hem dedicat a les Ciències de la Terra, en els apartats de Recursos, Riscos, Impactes i Gestió, titulada “La Gestió del Medi Ambient”.

Abans de començar la conferència es presentà el XXVI Col·loqui de Tardor del Centre d’Estudis Comarcals dedicat al professor i investigador en Ecologia, reconegut internacionalment, Ramon Margalef i López commemorant el centenari del seu naixement i recordant la gran contribució que va fer sobre el coneixement de l´Ecologia de l´estany i el mestratge en la continuació d’estudis de la zona lacustre per molts científics deixebles seus.

Els continguts de la seva intervenció varen ser:

1. Justificació de la necessitat de realitzar una Gestió tenint present el valor dels Recursos, fent prevenció davant dels Riscos i aturar i revertir els Impactes.

2. Anàlisi de la dicotomia Coneixement i Conservació dels espais i justificació de la necessitat de Gestionar, entre d´altres coses, per no perdre espais de “valor”. Gestionar representa un gran repte i costa fer-ho bé.

3. Exemplificació de la Gestió geològica i biològica de l´explotació dels guixos de Beuda, del Massís de l´Ardenya i de les explotacions d´àrids de la conca del riu Fluvià.

4. Presentació dels diferents Serveis Ecosistèmics de la natura.

5. Anàlisi del període Antropocè.

6. Comentaris sobre com es pot gestionar el medi natural i qui ho ha de fer.

7. Exemples de Custòdia del territori i presentació de la Xarxa de la conservació de la Natura a Catalunya.

8. Legislació per la protecció del medi natural i del medi ambient. Actualment es disposa de molta informació, catàlegs i normativa a disposició de tècnics, gestors i tota la ciutadania. Es destacà un Hipermapa que és un instrument corporatiu de la Generalitat de Catalunya per publicar la seva informació georeferenciada d’arreu de Catalunya, d’una forma integrada i sistemàtica.

9. Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya. És destacà l´interès informatiu que representa l´inventari, la terminologia utilitzada (Geozona i Geòtop) i els espais inclosos de la nostra comarca.

10. Inventari de zones humides. Es presentà l´inventari de zones humides i les seves finalitats i es concretà les quatre fitxes que fan referència al Pla de l´Estany. A continuació es va fer referència als elements surgents de la conca hidrològica de la comarca que estan assenyalats en l´hipermapa.

11. Explicació de: Batimetria de l´estany, Geologia i Hidrologia de la Conca lacustre, relacions entre els aqüífers de l´Alta Garrotxa i el Pla de l´Estany i aspectes hidrològics i biològics significatius de la Platja d’Espolla.

12. Presentació del Tractat de Ramsar i la seva aplicació a l´Estany de Banyoles, destacant la importància ecològica de les zones humides.

13. Anàlisi de : les figures de protecció dels espais naturals, el sistema d´espais protegits de Catalunya, els espais de protecció especials i les figures de protecció al Pla de l´Estany.

14. Situació dels Hàbitats d’interès comunitari,segons la Xarxa Natura 2000, a la comarca i zones properes que s´han de conservar i justificació de les àrees d´interès florístic i faunístic.

15. Importància de la Ciència Ciutadana (xarxa de naturalistes) en la Gestió, en paral.lel als treballs i projectes encarregats per l´administració. Possibles accions sobre espècies de fauna i flora i indrets d´interès que no estan en espais protegits o no estan catalogats.

16. Espais naturals gestionats al Pla de l´Estany : organismes i òrgans de gestió competents, aspectes de gestió, estatus de protecció (nacional i internacional) i competències dels diferents organismes que intervenen en la gestió.

17. Riscos ambientals i impactes a la zona lacustre de l´estany de Banyoles.

18. Presentació del Consorci de l´Estany i les seves activitats : bases legals, objectius, reglament d’activitats a l´estany, infraestructures i serveis, anàlisi estadística de les activitats del període 2004-2014, gestió activa dels hàbitats, recuperació de zones humides, gestió de la vegetació helofítica, millores en canals i recs, projectes amb valor afegit, programes de gestió d´espècies, laboratori de cria de musclos de riu, gestió d´espècies exòtiques vegetals i animals, ús públic de la zona i difusió del coneixement ambiental,

19. Presentació de la figura Parc Natural : concepte, necessitats de la seva implementació, activitats que es poden fer en un Parc, anàlisi dels motius pels quals no s´ha protegit l´estany com a Parc Natural i comparació entre Parc Natural i Espai d´Interès Natural respecte a la zona de Banyoles.

Carles Quer acabà la conferència dient que a vegades no només calen criteris tècnics per gestionar, sinó que també s´ha de prioritzar el que cal gestionar i la necessitat de realitzar una educació ambiental per fer entendre la gestió que es porta a terme.

Li agraïm moltíssim la seva participació en la cloenda del curs, que va ser seguida amb molt d´interès per tots els assistents i amb un interessant col.loqui final.