El dissabte 22 de desembre, el geòleg David Brusi, professor del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona (especialista en Didàctica de la Geologia, Cartografia geològica, Riscos naturals, Avaluació de l´Impacte ambiental i Geofísica), ens oferí la 3ª conferència de l´actual curs de “Recursos, Riscos, Impactes i Gestió”, titulada “Castells de sorra . Inestabilitats gravitatòries en el laboratori”.
El professor coneix molt bé la Conca lacustre de Banyoles des del vessant científic -la seva tesi tracta de les formacions travertíniques de Banyoles- i des del vessant didàctic ja que va publicar un itinerari geològic de Banyoles.
Inicià la seva intervenció enunciant que el Patrimoni Geològic abasta moltes coses, i entre elles, els processos gravitatoris. La va presentar en dues parts: una aproximació teòrica als processos gravitatoris i la que ell anomenà, “una recepta de cuina geològica”, que permet representar tots els processos d’una manera còmoda, explicant fets que passen al nostre entorn natural.
Alternà les explicacions teòriques amb les activitats ; els assistents es varen situar al voltant d’una taula central per poder observar-les bé.
A continuació presentà una sèrie de films curts per il·lustrar la varietat de processos, alguns amb afectacions a les activitats humanes.
Els continguts teòrics que ens explicà sobre les inestabilitats gravitatòries, molt ben il·lustrats amb imatges referides al territori, varen ser:
1. Concepte.
2. Causes.
3. Afectacions.
4. Costos i conseqüències.
5. Zones on es produeixen.
6. Factors d´inestabilització.
Les activitats pràctiques que simulen i modelitzen alguns dels processos, amb materials fàcils d’aconseguir, varen ser:
1. Factors que condicionen l’estabilitat d’un material granular no cohesionat.
2. Mesura de l´angle d’estabilitat de la sorra. Exemplificació en una situació biològica.
3. Cohesió d’un material granular. Factors que la condicionen.
4. Per què els castells de sorra s´ensorren? La raó de les esllavissades.
5. La reptació i la solifluxió.
6. Factors que faciliten el despreniment de les roques.
7. Caigudes, bolcades i lliscaments.
8. Enfonsaments del terreny.
9. Col·lapses càrstics. La zona lacustre de Banyoles.
10. Acció de les argiles expansives.
Aquesta conferència-modelització va ser seguida amb molt d’interès per la novetat de poder observar pràcticament i entendre processos gravitatoris que es produeixen a gran escala.
Agraïm moltíssim al professor David Brusi la seva participació en el curs de Patrimoni Geològic i fer-ho d’una manera tan pràctica i amena.