Dissabte 24 de febrer, a les dotze del migdia, vam fer l’Assemblea General Ordinària de Socis d’enguany. L’assistència va ser de 24 persones.

D’acord amb l’ordre del dia enviat prèviament als socis, en primer lloc es va fer l’aprovació de l’acta de l’assemblea de l’any 2023, feta el dia 18 de febrer. Tot seguit es va presentar el resum de les activitats de l’any 2023, i es va aprovar la liquidació del pressupost, balanç i comptes d’aquest mateix exercici.

Pel que fa al 2024, es van anunciar les activitats que hi ha previstes fins al moment per a aquest any i es va aprovar la proposta de pressupost per al 2024. Amb la voluntat de fer una certa capitalització per fer front a les futures despeses de rehabilitació de Can Gussinyer i atès que a partir d’enguany (en haver estat declarat el Centre d’Estudis com a entitat d’utilitat pública el 5 de maig de 2023) els socis podran gaudir d’una bonificació fiscal del 80% sobre els primers 250 € de donació (incloent les que facin a altres entitats declarades d’utilitat pública) i del 40% per la resta de les seves donacions a altres entitats també d’utilitat pública, es va acordar fixar les quotes anuals de socis per al 2024 de la següent manera: quota individual, 30€; quota familiar, 40€; quota jove (18 a 35 anys), 10€; quota soci protector: a partir de 50€; quota entitats, 75€ i empresa col·laboradora, 200€.

Aquest any es complien els quatre anys de durada dels càrrecs de l’actual Junta Directiva, sense perjudici que poguessin ser reelegits, segons especifica l’art. 18 dels estatuts de l’Entitat. La voluntat dels actuals components de la Junta era de continuïtat, amb alguns canvis en la distribució dels càrrecs. Atès que no s’havia impulsat cap Junta alternativa, l’assemblea va ratificar la Junta amb la distribució de càrrecs següent: presidenta, Roser Masgrau; vicepresident, Carles Puncernau; secretària, Pilar Castel; tresorera, Elisabet Saus. Vocals: Pere Noguer, Josep Callís, Xavi Vila, Isabel Roura i Miquel Boix. Vocals consultius: Ramon Folch, Jordi Galofré, Mariona Juncà, Joan Nogué, Jordi Xena, Lluís Pau, Josep Navarro i Julià Maroto.

Tot seguit, la presidenta va esmentar els objectius principals del Centre d’Estudis per al 2024: incrementar el nombre de socis i la seva participació i implicació; continuar i enfortir els cicles de conferències i les activitats de coneixement i divulgació; posar en valor el fet de ser una entitat d’utilitat pública; continuar la campanya adreçada a empreses per aconseguir més finançament; obrir-nos més a la ciutat, comarca, entitats…; fer i promoure campanyes reivindicatives, i continuar treballant per aconseguir que Can Gussinyer sigui la seu social del Centre d’Estudis.

Abans de cloure l’assemblea, es va obrir un torn de paraules entre els socis assistents.